top of page

COMPANY PROFILE

DAEBANG INDUSTRY CO., LTD.

국문 회사명  대방인더스트리 주식회사

영문 회사명  DAEBANG INDUSTRY CO., LTD.

대표이사  홍일석 / JAMES HONG

설립연도  2014년 1월 29일

기업구분  중소기업

업종  제조업, 무역업, 수출입업, 상품 종합 도매 및 소매업, 전자상거래업

GLOBAL BUSINESS NETWORKS

대방인더스트리㈜ 글로벌 네트워크 

국내 네트워크

TEL.

대방인더스트리㈜ 한국 본사

부산광역시 동래구 금강로 107 온천파크 O/T 1004호

FAX.

+82-70-7425-6897 / 6899 (주간)

+82-70-4797-6897 (야간)

+82-70-4468-6898 (상시)

+82-51-554-6898 (주간)

+82-51-555-6898 (야간)

TEL.

대방인더스트리㈜ 한국 공장

충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 630

FAX.

+82-41-425-0033

+82-41-425-0031

해외 네트워크

TEL.

대방인더스트리㈜ 중국 사무소

Room No.15-305A, Zhongjia Decorating Mall, Taizhou 225300, Jiangsu, China

FAX.

+86-523-86296926

+86-523-86297555

TEL.

대방인더스트리㈜ 홍콩 사무소

Unit F, 8/F., Blk.2, Kingswin Ind. Bldg.,

32-50 Lei Muk Rd., Kwai Chung, Hong Kong

FAX.

+852-2416-4411

+852-3590-4194

+852-2416-4422

+852-3913-7233

TEL.

대방인더스트리㈜ 중국 1공장

No.138 West Red Flag Road, Red Flag Farm, Taizhou 225300, Jiangsu Province, China

FAX.

+86-523-86296926

+86-523-86297555

TEL.

대방인더스트리㈜ 중국 2공장

Zhongwu Industrial Zone, Xixiang Town, Bao'an District, Shenzhen, China

FAX.

+86-755-2795-9668

+86-755-2795-9651

bottom of page