top of page

COMPANY PROFILE

DAEBANG INDUSTRY CO., LTD.

in_01.png

국문 회사명  대방인더스트리(주)

영문 회사명  DAEBANG INDUSTRY CO., LTD.

대표이사  홍일석 / JAMES HONG

설립연도  2014년 1월 29일

기업구분  중소기업

업종  제조, 무역, 수출입, 상품 종합 도매 및 소매업, 전자상거래

GLOBAL BUSINESS NETWORKS

 대방인더스트리 글로벌 네트워크

대방인더스트리 한국 본사

부산광역시 동래구 금강로 107 온천파크 O/T 1004호

TEL. +82-70-7425-6897 / 6899 (주간)

         +82-70-4797-6897 (야간)

         +82-70-4468-6898 (상시)

FAX. +82-51-554-6898 (주간)

         +82-51-555-6898 (야간)

대방인더스트리 한국 공장

충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 630

TEL. +82-41-425-0033

FAX. +82-41-425-0031

국내 네트워크

in_02.png

대방인더스트리 상해 사무소

Rm No.627, Bldg, 11, Ruri Business Park, No.3855, Shangnan Road, Pudong, Shanghai, China

TEL. +86-21-6165-0311

FAX. +86-21-6165-0312

대방인더스트리 중국 1공장

No.3-1, Gugang Road Chengxiang Town, Taicang, Jiangsu, China

TEL. +86-512-8889-9855

FAX. +86-512-8889-9858

대방인더스트리 홍콩 사무소

Unit F, 8/F., Blk.2, Kingswin Ind. Bldg., 32-50 Lei Muk Rd., Kwai Chung, Hong Kong
TEL. +852-2416-4411 / +852-3590-4194
FAX. +852-2416-4422 / +852-3913-7233

대방인더스트리 중국 2공장

Zhongwu Industrial Zone, Xixiang Town, Bao'an District, Shenzhen, China
TEL. +86-755-2795-9668
FAX. +86-755-2795-9651

해외 네트워크

bottom of page